2e graad = talenten ontwikkelen

In de tweede graad kiezen de leerlingen vooral volgens hun eigen bekwaamheid en belangstelling een geschikte studierichting. Ook hier blijven we werken met het modulesysteem. 

Mogelijke modules zijn: cultuur, sport en STEM, wetenschappelijk onderzoek.

Zo komen we tot volgende mogelijkheden:

 

ASO of doorstroomfinaliteit *:

Latijn 
Economische wetenschappen
Humane wetenschappen met module cultuur (HW-Cult) of module sport (HW-Sport)
- Natuurwetenschappen met module Stem of module Wetenschappelijk onderzoek

TSO of dubbele finaliteit **:

Bedrijf en organisatie (voormalige handel)

Toerisme

De onderwijsvernieuwing maakt tijdens het schooljaar 2021 - 2022 ook zijn intrede in de tweede graad. Een gewijzigde structuur, nieuwe benamingen voor de richtingen en een andere invulling van de lessentabellen, eindtermen en leerplandoelstellingen zijn het logische gevolg. Hierover lees je hieronder meer.

* richtingen met als doel om hoger onderwijs aan te gaan

** richtingen met een tweeledig doel, namelijk hoger onderwijs aangaan of de arbeidsmarkt betreden

 

Latijn - 2e graad

 

De richting Latijn in de tweede graad biedt een uitdieping van de basiskennis die je in de eerste graad hebt verworven. Hierbij wordt de vergelijking gemaakt met onze hedendaagse leefwereld en tijdsgeest en wordt veel aandacht besteed aan het aanscherpen van de kritische zin en het staven van een eigen mening. Woordenschat verliest aan volume, de gekende grammatica wordt verder ingeoefend. Je leert zelfstandiger werken.
 

Wanneer je duidelijk interesse hebt voor Latijn, talen en cultuur, dan is deze richting de juiste voor jou. In zowel het derde als het vierde jaar krijg je één uur Frans en Engels extra. Ook Nederlands krijgt deze eer in het derde jaar. In het vierde jaar wordt dit extra uurtje ingenomen door Duits. Een talenrichting daagt leerlingen uit om bovenal op een enthousiaste manier hun taalvaardigheid te verbreden en te verfijnen, zowel mondeling, schriftelijk, luisterend als lezend. Op die manier wordt de basis gelegd voor een verdere studie op letterkundig vlak in de derde graad.

Kiezen voor wiskunde betekent dat je aanleg én een uitgesproken interesse hebt voor dit vak. Je krijgt een grondige voorbereiding op de acht uur wiskunde in de derde graad. Om het hoge niveau te garanderen, worden aan elke leerling verantwoordelijkheden opgelegd: je moet de leerstof aandachtig, regelmatig en grondig verwerken, zowel in de klas als thuis.

 

Natuurwetenschappen - 2e graad

 

Wanneer je in de tweede graad kiest voor de richting Wetenschappen, maak je kennis met natuurwetenschappen als empirische wetenschap. Hierin staat het experiment centraal: proefondervindelijk (observatie en experiment) kan natuurwetenschappelijke kennis worden verworven of aangetoond. Een extra uur voor biologie, fysica en chemie geeft ruimte voor heel wat experimenten. Hierbij worden vaardigheden en attitudes van de wetenschappelijke onderzoeksmethoden ontwikkeld. Je past de verworven kennis toe en je bekwaamt je in probleemoplossend gedrag. Voor deze richting is een grote interesse in wiskunde en wetenschappen vereist.

Optie 'Stem'

De module STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) omvat experimenten, programmeren en engineering. Net als in de module wetenschappen leer je vaardigheden en attitudes ontwikkelen van wetenschappelijke onderzoeksmethoden. Je leert aan wetenschappelijk onderzoek doen en je oefent het probleemoplossend denken. In STEM worden met ondersteuning van het vak wiskunde een aantal technologische projecten uitgewerkt. Het is een module in een zware ASO-richting met de 5u wiskunde.
De studierichting Wetenschappen met STEM bereidt je voor op Wetenschappen - Wiskunde in de derde graad. Je kan ook overstappen naar een economische richting of een andere ASO-TSO-KSO-richting.

Optie Wetenschappelijk onderzoek

De module wetenschappelijk onderzoek omvat experimenten, programmeren en engineering. Net als in de module wetenschappen leer je vaardigheden en attitudes ontwikkelen van wetenschappelijke onderzoeksmethoden. Je leert aan wetenschappelijk onderzoek doen en je oefent het probleemoplossend denken. Het is een module in een uitdagende ASO-richting met  5u wiskunde. De studierichting Wetenschappen met wetenschappelijk onderzoek bereidt je voor op Wetenschappen - Wiskunde in de derde graad. Je kan ook overstappen naar een economische richting of een andere ASO-TSO-KSO-richting.

 

Humane Wetenschappen - 2e graad

 

Indien je belangstelling hebt voor psychologie en sociaal-culturele onderwerpen, dan is dit jouw richting. Enerzijds zoek je samenhang in de sociale werkelijkheid, anderzijds leer je de tegenstellingen begrijpen die je ervaart tussen de verschillende segmenten van de maatschappelijke realiteit. Je maakt kennis met sociologie, psychologie, antropologie en cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving. Deze richting kan je combineren  met de opties moderne talen, cultuur of sport.

 

Optie 'Cultuur'

In onze cultuurgeoriënteerde richting ligt de nadruk op muzikale en plastische opvoeding. Binnen het vak plastische opvoeding (PO) wordt bijzondere aandacht besteed aan dimensies, vormen, licht en kleuren. Onder begeleiding leer je hoe je diverse beeldende technieken toepast en kunst beleeft en analyseert.

Binnen het vak muzikale opvoeding wordt klank, muziek en beweging gebruikt om zich uit te drukken, worden verbanden gelegd tussen cultuur en muziek. Wordt aangeleerd hoe verschillende muziekinstrumenten en stemsoorten te herkennen.

 

Optie 'Sport'

Heb je interesse in een sterke ASO-opleiding, aangevuld met een degelijk pakket sport, dan kan je vanaf het schooljaar 2017-2018 terecht in het Atheneum Veurne Centrum. Het ASO benadert sport als middel om je resultaten, inzet, en doorzettingsvermogen naar een hoger niveau te tillen. Na deze opleiding kun je studies op universitair of hogeschoolniveau starten. Sport heeft een sterk opvoedende waarde. De afwisseling sport – algemene vorming stimuleert je niet alleen sportief, maar ook mentaal (bv. op studievlak). Sport en theorie worden als gelijkwaardig beschouwd en beoordeeld.


Je krijgt een doordachte, intensieve opleiding met een persoonlijke opvolging door een enthousiast team (sport)leerkrachten. In deze uren worden sport en spel uitgediept en komen activiteiten aan bod waar in de gewone lesuren lichamelijke opvoeding geen tijd voor is. Zowel ploegsporten, individuele sporten als de wetenschappelijke benadering ervan staan op het programma.
Van leerlingen die kiezen voor deze optie verwachten we een stevige motorische aanleg en interesse.

 

Economische wetenschappen - 2e graad

 

In de richting economie kan je instappen vanuit richting van de eerste graad. Wel is het zo dat leerlingen uit de richting Handel & Ondernemen reeds beschikken over de basisbeginselen van de economie. Het vak economie is opgebouwd uit handelseconomie en boekhouden. Dit levert een grondige kennis op van het economische leven en een diep inzicht in de economische mechanismen. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan het gebruik van ICT om het leerproces actiever te benaderen en leerlingen kritischer te leren omgaan met informatie. Het vak boekhouden richt zich in de eerste plaats tot de grondbegrippen van het dubbel boekhouden en een studie van de balans- en resultatenrekeningen.

Wanneer je duidelijk interesse hebt voor het ondernemerschap en de economische wetmatigheden, dan is deze richting de juiste voor jou. In zowel het derde als het vierde jaar krijg je één uur Frans en Engels extra. Ook Nederlands krijgt deze eer in het derde jaar. In het vierde jaar wordt dit extra uurtje ingenomen door Duits. Een talenrichting daagt leerlingen uit om bovenal op een enthousiaste manier hun taalvaardigheid te verbreden en te verfijnen, zowel mondeling, schriftelijk, luisterend als lezend. Op die manier wordt de basis gelegd voor een verdere studie op letterkundig vlak in de derde graad.

Kiezen voor wiskunde betekent dat je aanleg én een uitgesproken interesse hebt voor dit vak. Je krijgt een grondige voorbereiding op de acht uur wiskunde in de derde graad. Om het hoge niveau te garanderen, worden aan elke leerling verantwoordelijkheden opgelegd: je moet de leerstof aandachtig, regelmatig en grondig verwerken, zowel in de klas als thuis.

 

Bedrijf en organisatie (voormalige Handel) - 2e graad

 

Ben je praktijkgericht en wil je later werken voor de overheid, in het bedrijfsleven of de dienstensector? Dan is de richting Handel iets voor jou. Deze studie bereidt je voor op een job in de administratieve, boekhoudkundige, commerciële en logistieke diensten van een bedrijf. De tweede graad is als springplank naar de derde graad: algemeen verkennend. De leerlingen die in de eerste graad de richting ‘Handel & Ondernemen’ gevolgd hebben, verschijnen perfect voorbereid in de startblokken, maar ook wie de andere richtingen gevolgd heeft, kan probleemloos volgen. Je leert in theorie en praktijk hoe bedrijven en gezinnen elkaar ontmoeten op de handelsmarkt bij het aankopen en verkopen.


Naast het vak handel is er ook speciale aandacht voor dactylografie, ter voorbereiding van het ontwikkelen van vaardigheden die van nut zijn om moderne ICT-apparaten en –toepassingen te gebruiken in de hogere jaren.
In deze richting hebben we ook veel aandacht voor talen. Zowel Nederlands, Frans als Engels staan op het menu. Grammatica en woordenschat worden steeds in concrete situaties bestudeerd en toegepast. Het accent ligt op het verwerven van de nodige communicatieve vaardigheden.

 

Toerisme - 2e graad

 

Atheneum Veurne biedt als enige in de regio de richting Toerisme aan. Deze richting sluit nauw aan bij de ASO-richtingen, met name door de vele taalvakken en het hoge niveau van de lessen aardrijkskunde, geschiedenis, kunstgeschiedenis en uiteraard ook het hoofdvak toerisme. Heb je de module economie of de richting Handel & Ondernemen gevolgd, dan  heb je uiteraard een voetje voor bij bepaalde vakken.


In de tweede graad wordt een grondige theoretische basis gelegd voor de praktijkgerichte oriëntering in de derde graad. Enige voorkennis om in te stappen is niet vereist, wel een interesse in de wereld om zich heen en de wil om hun mondiale kijk te verbreden. Want welke toekomstige reisleider kan zijn job naar behoren doen zonder andere talen te kennen? Welk reisbureau kan een trip uitwerken zonder daar de boekhouding bij te betrekken?

Door de intrede van de onderwijsvernieuwing komt nu de nadruk op incoming en domestic tourism, recreatie, event en hospitality te liggen. Naast het vak toerisme zelf en sociale geografie, staan functioneel communiceren in Nederlands, Engels en Frans, toeristische organisatie en onthaal, hosting en reisbegeleiding centraal.