3e graad = talenten uitdiepen

In de derde graad is de keuze van studierichting belangrijk voor de verdere studies. De leerlingen kiezen in functie van wat ze aankunnen of de studies die ze nadien willen aanvatten. Veranderen van studierichting na het vijfde jaar is niet zo vanzelfsprekend, omdat het verschil tussen de studierichtingen groter is. Bovendien wordt overstappen in de derde graad ook wettelijk beperkt.
 

Ook in onze derde graad ASO (Algemeen Secundair Onderwijs) blijven de pijlers: Economie, Humane Wetenschappen, Latijn, Talen, Wetenschappen en Wiskunde.

 

In het TSO (technisch secundair onderwijs) krijg je naast een algemene vorming ook technische vakken en praktijkvakken. Op onze school bieden wij 2 richtingen TSO aan: Handel en Toerisme.

Wij bieden volgende studierichtingen aan:

 

ASO

TSO

 

Latijn - 3e graad

 

De enige logische vooropleidingen zijn de richtingen Grieks-Latijn of Latijn in de 2de graad ASO.

 

De component Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld. Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht.

 

De richting Latijn besteedt in de derde graad nóg meer tijd aan cultuur. Vocabularium en grammatica worden operationeel gehouden met het oog op het tekstbegrip. Telkens wordt gerefereerd naar de eigen tijd en leven. Dit geeft een culturele en literaire bagage die onontbeerlijk is voor verdere studies. Het eindwerk wakkert je zelfstandigheid en creativiteit aan. Afhankelijk van de combinatie met wiskunde of talen behoren talrijke studierichtingen in het hoger onderwijs, al dan niet op universitair niveau, tot de mogelijkheden.


De richting kan gecombineerd worden met een module wiskunde of een module talen.

 

Wiskunde - 3e graad

 

Voor de component Wiskunde wordt in onze school gekozen tussen het basispakket 3u, voor de niet-wiskundige richtingen,  een kleine uitbreiding tot 5u voor de wetenschappelijke richtingen en tenslotte voor een uitbreiding tot 8u voor de wiskundige richtingen.

 

8u wiskunde/week

De wiskunde is van hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de vakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening. Kiezen voor wiskunde in de derde graad betekent dat je aanleg én een uitgesproken interesse hebt voor dit vak. Wil je verder studeren in ingenieursstudies dan is de keuze voor 8u wiskunde noodzakelijk. Eveneens voor wie wetenschappen wil verder uitgaan op universitair niveau, heeft 8u wiskunde nodig om te slagen. Wie in de economische richting wil verder studeren, bv. handelswetenschappen of master economie, heeft een stevige basis met de module 8u wiskunde.

 

5u wiskunde/week

Wil je na je secundaire studies op bachelorniveau verder gaan, dan is de module met 5u wiskunde voldoende. Het abstractieniveau is minder hoog dan bij de puur wiskundige richtingen.

 

3u wiskunde/week

Dit is de basisoptie voor alle niet-wetenschappelijke en niet-wiskundige richtingen.

 

Moderne Talen - 3e graad

 

Is taal één van je vele talenten? Dan kom je met deze module volledig aan je trekken. Je wordt grondig voorbereid op een toekomst waarin talen een belangrijke rol spelen en tegelijkertijd wordt ook een stevige basis gelegd voor hogere studies als wijsbegeerte, geschiedenis, cultuurwetenschappen of rechten.
Talenkennis is voor toekomstige studies een meerwaarde. Steeds meer lessen aan de universiteit of hogeschool worden in een vreemde taal gegeven. Latijn & Moderne talen levert dan ook een degelijke uitvalsbasis voor verdere studies in de Klassieke en Moderne talen. Eveneens de richting Economie & Moderne Talen biedt je als toekomstig student een grote waaier aan mogelijkheden. In het bedrijfsleven is talenkennis een enorme troef.
Met een volledig pallet aan talen als Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans ligt de wereld aan je voeten.

 

De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Accenten liggen op het ontwikkelen van:

  • communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen …);

  • competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen …);

  • interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

 

Economie - 3e graad

 

De logische vooropleiding in de 2de graad ASO is de richting Economie of Wetenschappen. Andere vooropleidingen zijn mogelijk, maar een inhaaloperatie voor economie is dan noodzakelijk. Deze studierichting bestaat uit twee componenten: Economie en Wiskunde en geven de klemtonen van de studierichting aan.

 

In de 3de graad economie heb je zowel micro- en macro-economie als bedrijfsbeleid. Naast economische theorieën, praktische zaken, boekhouden en kostprijsberekening wordt een groot belang gehecht aan actuele sociaal-economische verschijnselen. Menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling worden bestudeerd. Didactische uitstappen en projecten als ‘Ondernemer voor de klas’ leveren een waardevolle bijdrage tot praktijkgerichte kennis. Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid ….

 

In het deelvak recht maken de leerlingen kennis met de juridische wetmatigheden waarbinnen de samenleving functioneert: het burgerlijk recht met de nadruk op de relaties binnen de familie en met andere burgers, begrippen uit het sociaal en fiscaal recht met relaties tot de overheid. Sluitstuk is een eindwerk waar je een zelfgekozen onderwerp i.v.m. economie mag uitdiepen. Tevens krijg je ook de kans om het attest bedrijfsbeheer te behalen, waardoor je je later als zelfstandige kan vestigen.

De richting kan gecombineerd worden met een module wiskunde of een module talen.

 

Humane Wetenschappen - 3e graad

 

In deze richting staan mens en samenleving centraal. In de derde graad moet je een breed gamma theoretische en abstracte leerinhouden kunnen verwerken. Je leert de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties te leggen vanuit een juridisch, kunstwetenschappelijk, psychologisch en sociologisch referentiekader. Je wil een objectief en wetenschappelijk onderbouwd standpunt innemen en dit ook verdedigen.

De vakken cultuur- en gedragswetenschappen doen een beroep op je verbale en sociale vaardigheden. Het is geen probleem om vanuit andere ASO- richtingen in te stromen, zolang je belangstelling hebt voor het betrokken vakgebied en je bereid bent om vakken als cultuur- en gedragswetenschappen bij te werken.


De richting kan gecombineerd worden met een module cultuur, module talen, een module wiskunde of met een module sport. De leerlingen die Humane Wetenschappen combineren met een module wiskunde krijgen ook een extra uur natuurwetenschappen. Dit uur is gericht op anatomie, vooral bedoeld voor diegenen die in de verpleegkunde hun weg willen zoeken.

 

Cultuurwetenschappen

Binnen dit vak bestudeer je het functioneren en de rol van organisaties in de samenleving; de beïnvloedende factoren, structuren en functies van communicatie; opvattingen over identiteit, cultuur en beschaving in verschillende samenlevingen; verschillende mens- en wereldbeelden; de relatie tussen cultuur en wetenschap, techniek en samenleving; kunstvormen en hun rol bij veranderingen in de samenleving; de ontwikkeling, vormgeving, kenmerken en principes van waarden en normen.

 

Gedragswetenschappen

Binnen dit vak bestudeer je verschillende organisatievormen waartoe de mens als individu behoort; de factoren die de communicatie tussen mensen mogelijk maken en beïnvloeden; de ontwikkeling van het individu en de dynamiek van sociale groepen en cultuursystemen; de samenhang tussen en de onderlinge beïnvloeding van individu, groepen en samenleving; het ontstaan, de aard, de functies en de expressie van emoties en het omgaan met lichamelijkheid; de wijze waarop waarden en normen in sociale gemeenschappen worden overgedragen.

De richting kan gecombineerd worden met een module Moderne Talen of Cultuur of Wiskunde of Sport 

Cultuur - 3e graad

 

De leerlingen van de Humane Wetenschappen die deze module nemen hebben vooral een bacheloropleiding voor ogen gericht op onderwijs. Als toekomstig kleuterleerkracht of leerkracht basisonderwijs krijg je de perfecte vooropleiding om te slagen in deze

studies, met vakken als muzikale opvoeding, plastische opvoeding en esthetica.

 

Sport - 3e graad

 

Wie kiest voor een richting ASO Humane wetenschappen kan voor de optie SPORT kiezen. Naast de 2u lichamelijke opvoeding in het basispakket wordt 4u optie SPORT aangeboden.

 

Deze studierichting wil geen specialisatie zijn in één bepaalde sporttak, maar laat je kennismaken met een ruim toepassingsgebied binnen de lichamelijke opvoeding en sport. Wie kiest voor deze richting is gemotiveerd om extra inspanningen te leveren voor disciplines waar men minder aanleg voor heeft.


De school richt zich in het bijzonder naar jongeren die zowel studiegericht als sportminded zijn.

 
 

Wetenschappen - 3e graad

 

De logische vooropleidingen zijn in de 2de graad ASO de richtingen Wetenschappen en Wetenschappen - Topsport.
Deze studierichting bestaat uit twee gebonden componenten: Wetenschappen en wiskunde.

 

De component Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

 

Wetenschappen en wiskunde bepalen in belangrijke mate de samenleving. Ze zijn een component van onze cultuur, omdat ze niet alleen de middelen en methoden aanreiken om de werkelijkheid te begrijpen, maar ook om ze te veranderen naar onze behoefte. De maatschappij is één en al wetenschap. Wat zouden we doen zonder batterijen, lenzen, bewaarmiddelen, geneesmiddelen, … ? In deze richtingen maak je kennis met een breed spectrum aan theorieën en verwerf je heel wat kennis. Probleemoplossend denken en het ontwikkelen van wetenschappelijke attitudes staan in deze richtingen centraal.

 

Mogelijke combinaties zijn:

wetenschappen – wiskunde, moderne talen – wetenschappen, economie-wiskunde, Latijn-wiskunde.

 

Handel - 3e graad

 

Zonder een goed draaiende economie zou er geen kinderbijslag zijn, geen pensioenen of werkloosheidsuitkeringen … Je merkt het al: economie speelt een zeer belangrijke rol in het dagelijkse leven. Ben jij ook zo geboeid door de economische wetmatigheden die het leven bepalen en wil je alles leren wat over boekhouding, verkoop en bedrijfsbeheer te leren valt, dan voel jij je gegarandeerd thuis in onze handelsrichting. Hier ontdek je niet alleen hoe het er in de theorie aan toe gaat, je leert het ook toe te passen. Je oefent allerlei interessante verkooptechnieken in en je krijgt de kneepjes van een efficiënte boekhouding onder de knie. Je ontwikkelt bovendien een praktisch inzicht in de sociale en economische aspecten van de maatschappij. Je leert letterlijk hoe handel te drijven. In deze richting heb je grote belangstelling voor vreemde talen, communicatietechnieken en informaticatoepassingen. Zin voor orde, methodisch werken, flexibiliteit, doorzettingsvermogen, vlotte omgangstaal, zin voor verantwoordelijkheid én ondernemingszin … het zijn slechts enkel kenmerken die we van jou in de richting Handel verwachten.

 

Stage

Gedurende de twee weken durende stage krijg je de kans om werkervaring op te doen op de echte werkvloer in bedrijven.
Om in de derde graad te starten, volgde je bij voorkeur de tweede graad Handel TSO of één van de richtingen Economie ASO.

 

Na deze opleiding kan je als polyvalent bediende aan de slag of starten als zelfstandige. Uiteraard is ook de basis gelegd om verder te studeren. Een bachelor in het vakgebied boekhouding is een ideale vervolgopleiding, maar ook een master in een economische richting behoort tot de mogelijkheden.

 

Toerisme - 3e graad

 

In de derde graad toerisme staat praktijkervaring én

werkplekleren centraal. Dankzij de praktijkgeoriënteerde

aanpak krijg je een mooi voorsmaakje van wat de

toerismesector te bieden heeft.

 

Werkplekleren

Je volgt observatiestages, neemt deel aan talrijke toeristische

uitstappen, je oefent je gidscapaciteiten op toeristische

locaties. Onbetaalbare ervaringen, voor velen ook de eerste

kennismaking met de echte werkvloer.

 

Studiereis

Aanvullend op het werkplekleren neem je ook deel aan de verplichte jaarlijkse studiereis, zowel in het vijfde als in het zesde jaar. Deze studiereis organiseren ze zelf, onder begeleiding van hun leerkrachten.

 

Stage

In het zesde jaar is daarenboven ook een stage voorzien. De leerlingen krijgen de kans om gedurende twee weken werkervaring op te doen in een reisbureau, een toeristische dienst, een evenementenbureau of in het hotelwezen. Na hun secundaire studies kunnen ze alle kanten op: werken binnen de toerismesector of verder studeren aan de hogeschool.

 

Hun opleiding biedt hen de perfecte basis voor verdere studies binnen het toerismesegment, zoals hotelmanagement, toerisme en recreatie, eventmanagement ... Echter ook andere opleidingen liggen binnen hun handbereik.

Uitstap Gent 3.jpeg