teacher.jpg

Engagement van het schoolteam

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram

De aanpak van het schoolteam maakt in vele gevallen het verschil. Al onze leerlingen krijgen brede basiszorg aangeboden. Hieronder vind je een overzicht van de maatregelen die kaderen binnen dit engagement.

1. De vakleerkrachten

 

 1. Een goedeklaspraktijk

 • De leerkracht bepaalt de plaats van de leerlingen in de klas, rekening houdend met eventuele (leer)problemen die door leerlingen, ouders, leerlingenbegeleiding of collega’s worden gemeld. Waar mogelijk wordt ook ingegaan op de wensen van de leerlingen.

 • De leerkracht praat in de klas niet over de leerproblemen of socio-emotionele problemen van een bepaalde leerling, tenzij de betrokken leerling daar uitdrukkelijk om vraagt.

 • De leerkracht biedt afwisselende werkvormen aan en heeft aandacht voor differentiatie, zowel om leerlingen te remediëren als om hen uit te dagen.

 • De leerkracht creëert een veilige sfeer bij het aan het bord komen, presenteren van een opdracht en/of luidop lezen.

 • De leerkracht benadert de leerlingen op een positieve en stimulerende manier.

 • Leerlingen die daar nood aan hebben mogen tijdens de lessen gebruik maken van een koptelefoon met noice cancelling of andere methoden om omgevingslawaai te onderdrukken.

 • In overleg met de vakleerkracht mogen taken en verslagen indien mogelijk met de computer gemaakt worden.

 • De leerkracht zorgt voor werkbare opdrachten. Groepswerk, boekbesprekingen, spreekbeurten waar voorbereiding voor nodig is, worden voldoende op voorhand in de les én in de digitale agenda meegedeeld. Minimaal een week voor toetsen of grotere taken, minimaal 2 weken voor herhalingstoetsen of grote toetsen.

 • De leerkracht maakt duidelijke afspraken over hoe opdrachten ingediend kunnen worden en vermeldt dit steeds bij aankondiging ervan in de les en de digitale schoolagenda. Hij laat dit noteren in de planagenda.

 • Elke leerkracht zorgt ervoor dat de school- en klasafspraken bij het vaknieuws terug te vinden zijn voor de leerlingen.

 

2. Notities, leerstof en agenda

 • De leerlingen kunnen de lesonderwerpen, geplande toetsen en taken terugvinden in de digitale agenda.

 • Elke leerkracht zorgt voor een duidelijk gestructureerde en goed leesbare cursus in lettertype Verdana 12 met interlinie anderhalf, de huisstijl van de school.

 • Elke leerkracht vermeldt de leerplandoelstellingen die behandeld worden schriftelijk bij het begin van elk hoofdstuk.

 • De leerkracht situeert het geheel van de leerstof aan de hand van de inhoudstafel.

 • De leerkracht motiveert en stimuleert de leerlingen om tijdens de lessen regelmatig en goed te noteren.  

 • De leerkracht werkt rond ‘leren leren’ en geeft algemene en vakspecifieke studietips, bijvoorbeeld tips op gebied van planning en het maken van samenvattingen en herhaalt deze regelmatig doorheen het schooljaar.

 • De leerkrachten helpen in het verwerven van het vakjargon doorheen de schoolloopbaan van de leerling.

 • Elke leerkracht gebruikt zijn of haar vak op Smartschool om materiaal (cursussen, extra oefeningen, PowerPoint, …) voor de leerlingen altijd beschikbaar te maken.

 • Leerlingen die niet beschikken over een PC thuis kunnen gebruik maken van het OLC na de lesuren in overleg met de vakleerkracht en/of het secretariaat en op voorwaarde dat er op dat moment toezicht kan gegarandeerd worden.

 • Leerlingen kunnen steeds extra oefeningen aan de leerkracht vragen of op Smartschool terugvinden.

 • De leerkracht maakt zijn commentaar en feedback, zowel mondeling als schriftelijk opbouwend, taakgericht en gericht op de toekomst.

 • De leerkracht geeft feedback over uitgevoerde opdrachten en toetsen.

 • De leerkracht voorziet zeker feedback bij elk tekort.

 

3. Toetsen en examens

 • De leerlingen worden begeleid in het voorbereiden van de examens via de WatHoe-methode, die in het eerste jaar uitgebreid aangeleerd wordt en elk jaar herhaald en door alle leerkrachten toegepast wordt.

 • Als voorbereiding op de examens krijgen de leerlingen minimaal 4 weken voor aanvang van de examens een schriftelijk overzicht (digitaal of op papier) van de examenleerstof (WatHoe-bundel) via de leerlingenbegeleiders.

 • De leerkracht stelt toetsen en examens zo op dat de gemiddelde leerling deze ruim binnen de voorziene beschikbare tijd kan afleggen. Zo wordt gegarandeerd dat alle leerlingen bij het maken van toetsen of examens indien nodig over minstens 30% extra tijd kunnen beschikken. De leerkracht voorziet extra uitdaging voor leerlingen die sneller klaar zijn.

 • De leerkracht biedt afwisselende toets- en evaluatievormen aan, bijvoorbeeld open en gesloten vragen, meerkeuzevragen, invuloefeningen, groepswerken …

 • De leerkracht zorgt dat toets- en examenvragen duidelijk en helder geformuleerd zijn conform de leerplandoelstellingen. Als iets toch nog niet duidelijk is, zorgt de leerkracht voor mondelinge toelichting. De vragen worden schriftelijk aangeboden tenzij de lesdoelstellingen anders vereisen.

 • Schrijffouten in taken en toetsen worden door de leerkracht aangeduid. Buiten de taalvakken worden spel- en schrijffouten niet aangerekend. Een taalleerkracht houdt zich bij het beoordelen van toetsen en examens aan de afspraak dat spelfouten niet worden aangerekend bij lezen, luisteren en spreken en dat ze bij schrijfvaardigheid voor maximaal 20% van het totaal te halen punten meetellen.

 • De leerkracht geeft op voorhand én op elke taak/toets duidelijk aan waar een rekentoestel, een formularium en/of andere hulpmiddelen mogen gebruikt worden. De leerkracht respecteert daarbij steeds het leerplan.

 • De leerkracht voorziet zowel in cursusmateriaal als op taken, toetsen en examens duidelijke grafieken, tabellen, kaarten en afbeeldingen, indien nodig uitvergroot op A3.

 • De leerkracht maakt gebruik van het standaard formulier bij het opstellen van de examens, toetsen en taken.

 • Als de leerling vraagt om een vraag voor te lezen of te verduidelijken, gaat de leerkracht erop in.

 • Bij taken, toetsen en examens voorziet de leerkracht de standaard zelfevaluatie eventueel aangevuld met een eigen vakspecifieke zelfevaluatie zodat leerling en leerkracht meer inzicht krijgen in het leerproces.

 

2. De klastitularis

 

 • Bij de klastitularis kunnen leerlingen in de loop van het schooljaar terecht met vragen,  problemen in verband met studie en/of socio-emotionele problemen.

 • De klastitularis zorgt ervoor dat leerlingen ruim de kans krijgen om naar elkaar te luisteren en hun mening leren te verwoorden. Op deze manier bouwt de klastitularis samen met de andere leerkrachten aan een communicatief klasklimaat.

 • De klastitularis werkt (samen met de andere leerkrachten) aan een positieve en warme sfeer waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen.

 • De klastitularis staat open voor het opvangen van signalen en geeft deze indien nodig door aan de leerlingenbegeleiders.

 

3. De klassenraad

 

In onze school heeft elke leerling recht op een passende studiebegeleiding. De leerkrachten spelen hierbij, eventueel in overleg met de leerlingenbegeleiders, een belangrijke rol.

Op geregelde tijdstippen overleggen de leerkrachten per klas in begeleidende klassenraden om het leerproces en/of het gedrag van leerlingen te bespreken.

De klassenraad houdt rekening met sterke kanten en competenties van leerlingen in het zoeken naar een passende begeleiding, eventueel onder de vorm van remediëring en/of extra zorg.

4. Studiebegeleiding

 

Als een leerling ondersteuning wil bij het leren, biedt onze school een aantal kanalen aan die ervoor kunnen zorgen dat de leerling een grotere zelfstandigheid ontwikkelt:

 • (Studie)coaching door de vakleerkrachten, klastitularissen en/of leerlingenbegeleiders

 • Inhaallessen en/of (andere vormen van) remediëring

 • Onderwijsloopbaanbegeleiding

 • Een wekelijks lesuur ‘Studieboost’

 

5. Inschrijvings – en onthaalbeleid

 

De school zorgt voor een goed inschrijvingsbeleid. Bij inschrijving volgt een intakegesprek waarbij de zorgvraag aan bod komt.

De ouders zorgen ervoor dat ze bij inschrijving alle informatie geven die een invloed kan hebben op het studeren en functioneren op school van hun kind. Ze engageren zich om geen informatie achter te houden. De school engageert zich om discreet met deze informatie om te gaan en in overleg met de ouders wordt bepaald welke informatie eventueel mag doorgegeven worden aan medeleerlingen. Dit laatste gebeurt enkel mits akkoord van de ouders.

 

6. Zorgstructuur van de school

 

We hebben als school gezorgd voor een degelijk uitgebouwd zorgbeleid.

 

Onze leerlingenbegeleiding situeert zich op 4 domeinen:

 

1. Leren en studeren:

Leer- en studievaardigheden ontwikkelen, waken over en verhogen van studiemotivatie, bevorderen van het leerproces, leerproblemen aanpakken, omgaan met en aanpak van leerstoornissen, ontwikkelingsproblemen, ontwikkelingsstoornissen, hoogbegaafdheid of minderbegaafdheid, …

 

2. Studiekeuzebegeleiding, juiste oriëntatie, keuzebegeleiding voor schoolverlaters, aanpak van afwezigheden en leerplichtproblemen, ondersteunen bij het verwerven van zelfkennis (interesses, zelfbeeld, motivatie, studievaardigheden en competenties), inzicht geven in de structuur en mogelijkheden van het onderwijs en de arbeidsmarkt …

 

3. Preventieve gezondheidszorg:

Gezondheid groei en ontwikkeling van de leerlingen bevorderen, gezonde en evenwichtige voeding, voldoende slaap, balans schoolwerk en hobby’s, roken, alcohol en drugs, relationele en seksuele vorming, bewegingsopvoeding, pestbeleid, verkeersveiligheid, welbevinden, sociale vaardigheden, psychische gezondheid, …

 

4. Psychisch en sociaal functioneren:

Waken over het welbevinden van de leerlingen: garanderen van een krachtige leeromgeving in een veilig, warm, uitdagend en verbindend schoolklimaat, aandacht voor pesten, spijbelen, gedragsproblemen, emotionele problemen (faalangst, angst, suïcide, depressie), problemen op het vlak van sociale vaardigheden, psychiatrische problemen, verwerkingsproblemen (verliesverwerking, verwerking handicap), verslavingsproblemen, mishandeling, verwaarlozing, radicalisering, holebiproblematiek, …

 

De zorg op school verloopt via het zorgcontinuüm. Het  zorgbeleid van onze school is een doorlopend en aansluitend geheel van zorg. De zorg krijgt vorm in 4 fases. De vorige fase van zorg blijft van kracht wanneer naar een volgende fase wordt overgegaan.